Вельмишановні колеги!
На базі Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти»
20 березня 2020 року
буде проведена
Міжнародна науково-практична конференція
«Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості»

Мета конференції: Створення фахового і ефективного майданчика для вітчизняних і зарубіжних науковців, молодих учених та практико орієнтованих освітян з метою ознайомлення з результатами наукових досліджень та емпіричним досвідом співіснування та синергії освіти і духовності; подальшого розвитку теоретико-методологічних та практичних засад використання духовного чинника в освітньому процесі; спрямування результатів наукових студій на модернізацію навчальної і виховної діяльності закладів освіти на засадах цінностей духовної культури; сприяння оволодінню результатами новітніх досягнень методології освіти та популяризації в суспільстві сучасних знань про освіту і духовність.

Цільова аудиторія: науково-педагогічні й педагогічні працівники закладів освіти, наукові співробітники, докторанти, аспіранти, здобувачі вищої освіти різних рівнів, соціальні педагоги та соціальні працівники, тьютори, представники релігійних організацій, волонтери, активні члени територіальних громад.

У рамках роботи конференції планується робота наступних секцій:

 

Секція 1. «Роль та місце закладів вищої духовної освіти в системі вищої державної освіти»
Секція 2. «Кафедра педагогіки, адміністрування та соціальної роботи як «Школа синергії освіти і духовності»
Секція 3. «Формування духовних цінностей здобувачів освіти як один із пріоритетних напрямів освітнього менеджменту»
Секція 4. «Використання сучасних освітніх технологій у процесі розвитку освіти і духовності»
Секція 5. «Духовні цінності в постсекулярному суспільстві»

Форми участі в Конференції:

 • виступ із доповіддю на пленарному засіданні;
 • виступ із доповіддю на пленарному засіданні (онлайн);
 • виступ із доповіддю на секційному засіданні;
 • публікація тез (4-5 ст.) у збірнику

Програма Конференції включає:

 • відкриття Конференції;
 • пленарне засідання;
 • участь у секційних засіданнях;
 • екскурсійну програму Університетом;
 • кава-брейк;
 • проведення Круглого столу за підсумками Конференції;
 • закриття Конференції.

Робочі мови Конференції:

українська, англійська, польська, російська.

Умови участі у роботі Конференції

Для участі в конференції просимо Вас до 15 березня 2020 року
зареєструватися за гугл-формою (https://docs.google.com/forms/d/1Ou95VlltgirrVt_AoKFqr1bZQMiuITozl-4GeYOtKjo/edit)
або заповнити заявку і надіслати до оргкомітету на електрону адресу: sseschool@ukr.net:

 • тези виступу на пленарному засіданні (8-10 хв.);
 • тези виступу на секції (3-5 хв.);
 • тези до наукового збірника за результатами Конференції (для здобувачів, аспірантів рецензію засвідчену підписом наукового керівника).

Участь у конференції безкоштовна
Контактна інформація:
Методист кафедри: 099-004-3829 – Юрченко Оксана Петрівна, методист вищої категорії кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
Модератор: 097-708-7935 – Грищук Дмитро Геннадійович, канд. пед наук, доцент кафедри педагогіки, адміністрування і соціально роботи ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
За результатами конференції буде опублікований збірник тез в електронному форматі. Тези слід надіслати до 15 березня 2020 року на електрону адресу: sseschool@ukr.net

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

 • обсяг тез – до п’яти сторінок;
 • тези здобувачів освіти подаються разом з рецензією наукового керівника, під відповідальність якого ці матеріали презентуються;
 • матеріали тез мають бути набрані у редакторі TimesNewRoman, 14 шр., інтервал 1,5, абзац 1,25, текст вирівняний по ширині. У правому верхньому кутку подаються дані про автора (прізвище та ініціали, курс навчання і факультет або місце роботи, та університет, у якому навчається чи працює автор) та дані про наукового керівника (прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання та посада, кафедра та університет, у якому працює керівник), наступний рядок – посередині напівжирним подається назва тез. Наступний рядок – текст тез. У кінці матеріалів посередині пишеться «Література». Список літератури та посилання у тексті оформлюються згідно з вимогами ВАК України.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

УДК…….
Євтушенко І. В.,
кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри психології управління
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

ПРОФІЛАКТИКА СТРЕСУ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ
Текст (постановка проблеми, стан розробленості проблеми, мета дослідження, викладення основного матеріалу, висновки).
Література (за потреби) —

ВИМОГИ ДО НАДСИЛАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
Назва файлу повинна відповідати прізвищу та номеру секції й містити вказівку на вид матеріалу конференції латиницею (напр., Ivanov_1_tezy або Ivanov_1_stattja).
N.B. Редакційна колегія залишає за собою право редагування або відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений з порушенням зазначених вище вимог.

Партнери конференції

Міністерство освіти і науки України
Національна академія педагогічних наук України
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
Університет ім. Адама Міцкевича у Познані (Польща)
Університет гуманітарних і природничих наук
ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Польща)
Міжнародний Інститут Розвитку Інтелекту (Південна Корея)
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
Навчально-науковий інститут менеджменту і психології
Кафедра педагогіки, адміністрування і соціальної роботи
Громадська рада з питань співпраці з церквами та релігійними
організаціями при Міністерстві освіти і науки України
Громадська організація «Возлюби»
ВБФ “Східноєвропейська гуманітарна місія”