Все для Joomla . Бесплатные шаблоны и расширения.
Неділя, 03 лютого 2019 20:10

АНОНС! 18-19 квітня 2019 року V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Формування професійно мобільного фахівця: Європейський вимір»

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

18-19 квітня 2019 року у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ

V Всеукраїнська науково-практична конференція

«ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО МОБІЛЬНОГО ФАХІВЦЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР»

18-19 квітня 2019 року, м. Дніпро

 

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки  Дніпропетровської облдержадміністрації

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Факультет соціально-професійної освіти та управління

Криворізький національний університет

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

Державний професійно-технічний навчальний заклад

«Дніпровський регіональний центр професійно-технічної освіти»

 

 V Всеукраїнська науково-практична конференція

«ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО МОБІЛЬНОГО ФАХІВЦЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР»

18-19 квітня 2019 року, м. Дніпро

 Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у V Всеукраїнській науково-практичній конференції  «Формування професійно мобільного фахівця: Європейський вимір», яка відбудеться

18-19 квітня 2019 рокуу Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ.

Робота конференції буде присвячена таким проблемам:

  1. Теорія і практика підготовки професійно мобільного фахівця в умовах євроінтеграційних процесів у суспільстві.
  2. Механізми публічного управління в освітній галузі в контексті євроінтеграційних процесів.
  3. Психологічні особливості створення освітнього середовища для формування професійної мобільності  студентів нового покоління.
  4. Система роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти з підготовки майбутнього професійно мобільного кваліфікованого робітника.
  5. Педагогічні умови формування мобільності учнів в освітньому процесі загальноосвітньої школи.
  6. Роль професійної мобільності в кар’єрному зростанні майбутнього фахівця.

 

Запрошуємо Вас виступити з доповіддю, долучитися до обговорення практичного досвіду.

До початку роботи планується видання матеріалів конференції.

 

Вимоги до оформлення матеріалів:

Тези доповіді (дод.2) та анкету учасника (дод.1) подати на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. з поміткою: «конференція». Кожен автор отримає примірник збірника тез.

Обсяг матеріалів: 2-4 повних сторінки формату А4, орієнтація – книжна. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм. Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; абзац –1,25 см.

Структура матеріалів:

-  Ім’я,  прізвище автора (повністю напівжирним шрифтом).

-  Назва друкується по середині сторінки напівжирними великими літерами.

-  Нижче назви, по середині  сторінки – електронна адреса автора (e-mail).

-  Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту.

- Список використаних джерел (розміщується після тексту тез).

Відповідальність за наданий матеріал несуть автори.

Вартість публікації тез у збірнику матеріалів конференції становить 25 грн. за сторінку.

Учасники конференції додатково мають змогу надрукувати статтю у науково-методичному журналі «Обрії», затвердженому наказом МОН України  від 16.05.2016 № 515 як фахове видання з педагогічних наук, у якому  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Вимоги до оформлення статті (дод.3),

Вартість публікації статті 35 грн., обсяг – 0,5 д.а.

Терміни подання: до 01.04.2019 р.

Оплата: кошти перерахувати на картку ПриватБанка 5168 7428  1999 5775 Балуда Олена  Володимирівна (обов’язково зателефонувати  098 037 7682).

Під час внесення готівки платники мають обов’язково зазначити прізвище автора, вид публікації (тези чи стаття), скановану квитанцію надіслати електронною поштою разом з матеріалами.

Робочі мови конференції: українська, російська.

Контакти: просп. Гагаріна, 26,  каб. 534, м. Дніпро, 49000, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, кафедра психології та педагогіки.

Контактні особи: Сушенцева Лілія Леонідівна, тел. 067 663 0777,

Сулима Тетяна Сергіївна тел. 098 223 7690

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Додаток 1

Заявка на участь у V Всеукраїнській науково-практичній конференції

«ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО МОБІЛЬНОГО ФАХІВЦЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР»

Прізвище, ім’я та по батькові

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Посада і повна назва установи (навчального закладу)

                                                                              

Тема доповіді

 

Секція №

 

Адреса поштова

 

Адреса «Нова пошта», № відділення

 

Телефон

 

е-mаіl

 

Потреба у житлі

 

Додаток 2

Зразок оформлення тез

Іван Іванченко,

канд. пед. наук,

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Тарас Григорович Шевченко – геній, мислитель, пророк, людина незвичайної долі

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Текст

Текст

Текст

Література

 


1.Барвінський О. Тарас Шевченко – апостол правди і науки, учитель людства / О. Барвінський. – Івано-Франківськ: Плай, 2001. – 80 с.2. Машбиц Е.И. Психологические основы управления учебной деятельностью. / Е.И. Машбиц. К.: Вища школа, 1987. С. 70-71.

  1. Скільський Д. Освітньо-виховний ідеал Т. Г. Шевченка / Скільський Д. // Рідна школа. – 1997. – № 3–4. – С. 18.

Додаток 3

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Рукописи статей, що подаються до видруку у фаховому виданні Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, не повинні бути раніше опублікованими та мають витримувати належний науково-технічний рівень.

Редакція журналу у своїй діяльності стосовно подачі матеріалів керується вимогами чинних в Україні основних правових і нормативних документів: Законів України «Про видавничу справу», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про авторське право і суміжні права», а також міждержавного стандарту ГОСТ 7.5-88 «СИБИД. Журналы, сборники, информационные издания. Элементы издательского оформления» (від 01.10.2010 набуває чинності ДСТУ 7152 : 2010 «Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках»).

Матеріали, що подають для публікації, повинні містити елементи, визначені постановою президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, віднесених до переліків ВАК України» від 15.01.2003 р. № 7-05/1, а саме: УДК; ім'я та прізвище автора, назва статті, анотація, де викладений основний зміст матеріалу (не менше десяти рядків), ключові слова українською, російською та англійською мовами; мета дослідження українською мовою, що повинно передувати викладу самого матеріалу.

Стаття має бути побудована за такою структурою: постановка проблеми в загальному вигляді, її зв'язок з науковими чи практичними завданнями; аналіз досліджень і публікацій, де йдеться про вирішення даного питання, виокремлення раніше не вирішених частин загальної проблеми, котрій дана стаття присвячена; виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновкиз дослідження таперспективи подальших розвідок у даному напрямі.

Матеріал, що подається, повинен мати обсяг 8–15 сторінок.

Обов'язковим є список використаної літератури (не менше 8-ми джерел; на кожну позицію у бібліографічному списку має бути посилання в тексті статті), яким автор послуговується під час написання матеріалу, що оформляється як ЛІТЕРАТУРА. Вона подається в алфавітному або порядку цитування. Посилання на наукову літературу подаються за зразком [5, 87], де 5 – номер джерела за списком літератури, 87 – сторінка. Посилання на декілька наукових видань оформляються таким чином: [3, 145; 7, 25; 5, 348].

Видання описується відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006. Вони розміщуються в алфавітному порядку – спочатку вітчизняні, далі  – зарубіжні.

Слова української та російської мов скорочуються в бібліографічному описі згідно з ДСТУ 3582-97 та ГОСТ 7.12-93.

Разом із матеріалом в обов’язковому порядку подається його скорочений варіант (3–5 сторінок) українською та англійською мовами.

Також необхідно подати рецензію, яка має бути підписана рецензентом та завірена печаткою.

Після статті обов'язкові дата подання рукопису до редакції, підписи авторів (співавторів). Також додаються дані про авторів (співавторів): ім'я,  прізвище, посада за місцем роботи (повна назва організації), контактний телефон, електронна пошта, за наявності вчене звання, науковий ступінь.

Матеріали приймаються у вигляді файлів у текстових редакторах МS Word for Windows (шрифт – Тіmеs Nеw Rоmаn, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал одинарний, поля: ліве – 2,5 см; верхнє, нижнє,  праве – 1,5 см) електронною поштою або на електронних носіях. Електронна адреса редакції: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Файли обов'язково мають супроводжуватися роздрукованим варіантом. Графіки й малюнки повинні бути чорно-білі і виконані чітко (в електронному варіанті). Рисунки і фотографії подаються в тексті статті. Для побудови графічних рисунків використовуються графічний редактор, вбудований у Word for Windows.  Підписи до рисунків і таблиці набираються шрифтом ТіmеsNеwRоmаn, кегель 10. Для набору формул використовується вбудований у Word for Windows редактор формул Equation 3.0.

Формули компонують так, щоб вони вміщались у формат полоси набору.

Рукописи, які не відповідають викладеним вимогам, редакцією не приймаються.

Прочитано 18 разів
Back to Top