Всеукраїнський науковий форум за міжнародною участю «Адаптивні процеси в національній системі освіти» 30-31 січня 2020 р.

Зображення StartupStockPhotos з сайту Pixabay

30-31 січня 2020 року згідно з планом Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами» відбувся щорічний Всеукраїнський науковий форум за міжнародною участю «Адаптивні процеси в національній системі освіти».

Організаторами форуму виступили:

 • Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»;
 • Українська інженерно-педагогічна академія;
 • Харківська академія неперервної освіти;
 • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;
 • Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України;
 • Національний центр «мала академія наук України» Міністерства освіти і науки України і Національної академії наук України.

Мета форуму полягала в обговоренні актуальних питань активізації та використання адаптивних процесів в освіті.

До участі в роботі форуму були запрошені відомі та молоді науковці й фахівці з таких тематичних напрямів:

 • Методологія адаптивного управління в освіті;
 • Медіакомунікації в освіті;
 • Адаптивне управління соціальною роботою в закладах освіти;
 • Активізація адаптивних процесів у діяльності закладів загальної середньої освіти;
 • Забезпечення якості освітнього процесу;
 • Комунікативна компетентність керівника в контексті управлінської діяльності;
 • Адаптивна система в освіті: теорія та практика;
 • Лідерство та менеджмент в закладах загальної середньої освіти.

Привітали Форум-2020 проректор з наукової роботи Української інженерно-педагогічної академії Купріянов О.В., наші партнери: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. Уперше в роботі Форуму взяли участь і привітали нас зарубіжні вчені з Білоруського державного університету інформатики і радіоелектроніки.

Усього взяли участь у форумі більше ніж 100 осіб з 12 областей України, а також залучені вчені із Республіки Білорусь.

Виступили 42 особи, з них 20 − представники ГО ШАУСПС. Подали тези для публікації − 50 осіб.

Учасники форуму були представниками таких організацій:

− ЗВО − закладів вищої освіти – 37 осіб;

− фахової передвищої освіти – 15 осіб;

− ЗП(ПТ)О – професійної (професійно-технічної) освіти – 5 осіб;

− ЗПО − заклади позашкільної освіти – 1 особа;

− ЗЗСО – заклади загальної середньої освіти – 15 осіб;

− ЗДО – заклади дошкільної освіти – 4 особи;

− ЗППО – заклади післядипломної педагогічної освіти – 11 осіб;

− департаменти та управління освіти – 4 особи;

− МАН – Мала академія наук – 2 особи;

− приватна науково-технологічна освітня організація – 1 особа;

У роботі Форуму брали участь аспіранти – 9 осіб;, докторанти – 1 особа; магістранти – 5 осіб.

Усього 110 осіб.

Учасники форуму відзначили достатньо високий рівень організації проведення науково-практичного заходу й ухвалили:

 1. Продовжити щорічне проведення Всеукраїнського (Міжнародного або за міжнародною участю) форуму «Адаптивні системи управління в освіті» в online-режимі, що збирає представників різних регіонів України.
 2. Продовжувати роботу щодо розширення аудиторії учасників, розповідаючи про адаптивність і необхідність формування власного уміння адаптуватися для досягнення соціально значущих цілей у буденному житті, професійній діяльності, у розвитку комунікативних зв’язків тощо, шляхом проведення семінарів, тренінгів, конференцій в освітянських аудиторіях.
 3. Запропонувати учасникам Всеукраїнського наукового форуму «Адаптивні процеси в національній системі освіти» поширити матеріали доповідей шляхом друкування в електронному фаховому виданні ГО ШАУСПС «Адаптивне управління: теорія і практика» (серії «Педагогіка» і «Економіка»).
 4. Створити банк даних щодо можливостей членів ГО ШАУСПС у поширенні знань і умінь активізації адаптивних процесів у життєдіяльності людини на основі спрямованої самоорганізації (теми лекцій, семінарів, тренінгів, курсів тощо).
 5. Розробити тематику занять з питань адаптивних процесів у національній системі освіти та запропонувати обласним інститутам післядипломної педагогічної освіти (ОІППО) та структурам ППО інших освітніх закладів для проведення занять в online-режимі. Для цього створити на сайті відповідне меню.
 6. В інформаційному полі членів ГО ШАУСПС актуалізувати питання розбудови Нової української школи, враховуючи, що це один з напрямів активізації адаптивних процесів у суспільстві.
 7. Вважати одним з напрямів діяльності ГО ШАУСПС формування громадської думки щодо розвитку освіти в Україні шляхом використання комунікаційних каналів Інтернет для підвищення рівня обізнаності громади щодо своїх можливостей впливу на стан освітньої галузі.
 8. Для досягнення цієї мети перенести сайт ГО ШАУСПС в середовище нового хостингу, модернізувати зміст і дизайн сайту. Відкрити кабінети особистих web-сайтів і блогів, де проводити заходи, розповсюджуючи наукові ідеї й практичні доробки представників Школи, здійснюючи їх трансфер в освітню практику.
 9.  Використовувати хмарне середовище для розміщення відео-супроводу (запис) масових заходів ГО ШАУСПС, зокрема залучати студентів, майбутніх магістрів, аспірантів, докторантів до участі в «Літній школі», форумах, конференціях і семінарах.
 10. Продовжити випуск колективних монографій членів ГО ШАУСПС: у 2020 році видати книги 6 і 7.
 11. Сформувати і видати збірник матеріалів (тез доповідей) форуму як на електронних, так і на паперових носіях, і розмістити його на сайтах Організації, залучити засобами сайтових комунікацій освітян як на вітчизняному, так і на міжнародному рівні до офлайн-обговорення матеріалів збірника.
 12. Підвищувати рівень інформаційної поширеності електронного наукового фахового видання ГО ШАУСПС «Адаптивне управління: теорія і практика» (серії «Педагогіка» і «Економіка») шляхом його перереєстрації з наступною індексацією в різних наукових базах даних бібліотек і каталогів: наукові професійні видання України; Google Scholar (США), Web Of Scienes.
 13. Активізувати співпрацю з міжнародними науковими й освітніми установами та збільшити кількість наукових праць у міжнародних виданнях, що входять до основних наукометричних баз.
 14. Поширювати зв’язки ГО ШАУСПС на міжнародному рівні, установивши контакти з представниками освітніх структур різних країн, залучати їх до участі в роботі Літньої школи, циклічного форуму, друку в електронному науковому фаховому виданні «Адаптивне управління: теорія і практика».
 15. Активізувати співпрацю з провідними міжнародними установами Європи щодо отримання грантів, проведення наукових досліджень та участі закордонних колег у наукових форумах ГО ШАУСПС.
 16. Спланувати проведення семінару-практикуму силами представників Школи адаптивного управління в рамках Міжнародної освітянської виставки; розробити презентаційні й рекламні матеріали.
 17. Провести загальні збори ГО ШАУСПС та переслати сертифікати й подяки учасникам й організаторам Всеукраїнського наукового форуму за міжнародною участю «Адаптивні процеси в національній системі освіти».

Голова організації        підписано           Г. В. Єльникова, д. пед. н., професор

Більше матеріалів конференції