Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системам, яка створена  для задоволення та захисту своїх законних  соціальних,  економічних,  творчих,  наукових,  національно-культурних,  вікових, духовних  та  інших  спільних  інтересів,  створення  умов  для  найповнішого  всебічного гармонійного  розвитку  особистості,  її  самореалізації  шляхом  розповсюдження  ідей  про адаптивне  управління  в  освітній  галузі  України;  для наукової  підтримки  молодих  учених, аспірантів,  докторантів;  для здійснення  освітніх  послуг,  організації  і  проведення  наукових масових  заходів  для  підвищення  ролі  науки  в  українському  суспільстві,  у  тому  числі адаптивному  управлінні  соціально-педагогічними  системами,  а  також  задоволення  та  захист спільних інтересів членів Організації. Школа здійснює  наукову,  навчальну  та  навчально-методичну  роботу,  метою  якої  є підвищення  професійної  компетентності  наукових,  педагогічних  та  науково-педагогічних працівників галузі освіти; допомагає у створенні наукових та навчально-методичних продуктів; допомагає  в  підготовці,  проведенні,  обробці  та  інтерпретації  результатів експериментальної роботи; здійснює проектну діяльність, у тому числі на міжнародному рівні; створює  умови  для  поглиблення  міжнародного  співробітництва  за  рахунок розширення  участі  навчальних  закладів  (підрозділів)  у  проектах  міжнародних організацій та співтовариств, освітніх і наукових обмінів, стажування та навчання за кордоном  учнів,  студентів,  слухачів,  педагогічних  і  науково-педагогічних працівників;  участі  в  програмах  двостороннього  і  багатостороннього  обміну педагогічними  кадрами  і  науковцями;  проведення  спільних  наукових  досліджень, співробітництва з міжнародними фондами; сприяє в реалізації програм і проектів різних рівнів у галузі післядипломної освіти на підставі  двосторонніх  чи  багатосторонніх  угод  із  партнерами  та  залученням міжнародних організацій, асоціацій, фондів та інших зацікавлених сторін; сприяє  та  здійснює  координацію  наукових  досліджень  у  навчальних  закладах  на замовлення фізичних та юридичних осіб; у відповідності до чинного законодавства України сприяє в підготовці педагогічних та науково-педагогічних кадрів до захисту бакалаврських, магістерських дипломних проектів (робіт), дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата та доктора наук за відповідними спеціальностями тощо.

Засновником, керівником і головою Ради Школи є Галина Василівна Єльникова, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри Менеджменту Української інженерно-педагогічної академії. Школа заснована 25 січня 2016 року в м. Харків.

До складу Школи входить 41 член: 10 докторів наук, 19 кандидатів наук, 5  учасників закладів освіти (ЗВО, ІППО, ЗССО, ЗДО та ін.). Члени громадської організації є представниками 12 областей України (Харківська, Київська, Херсонська, Сумська, Чернівецька, Хмельницька, Полтавська, Рівненська, Волинська, Одеська, Запорізька, Дніпропетровська).

Основні напрями діяльності Організації

 • – надання консалтингових  послуг  молодим  ученим,  аспірантам,  докторантам, керівникам,  науково-педагогічним  працівникам,  методистам  навчальних  закладів різного  типу  і  рівнів  освіти  (дошкільним,  загальноосвітнім,  позашкільним, професійно-технічним  та  вищим  навчальним  закладам);  державним  службовцям різних рівнів установ освіти щодо розвитку освітньої системи України; розвитку та впровадження адаптивного управління і його елементів (маркетингові, моніторингові дослідження, інструментарій (факторно-критеріальне моделювання, кваліметричний підхід тощо);
 • – задоволення індивідуальних освітніх потреб громадян у особистому та професійному зростанні, а також забезпечення потреб держави в кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму  та  культури,  які  зможуть  компетентно  виконувати  посадові функції;
 • – організація вільного  обміну  досвідом,  знаннями,  спеціалістами  та  інформацією  у сфері  освіти, що  забезпечує  оперативне  задоволення  потреб  громадян  в  отриманні інформації  про  досягнення  в  різних  галузях  науки,  що  сприятиме  підвищенню  їх освітнього рівня (проведення конференцій, семінарів, тренінгів, коучингу);
 • – формування нових знань з питань реалізації наукових досліджень, впровадження їх результатів у практику;
 • – здійснення науково-методичного  супроводу  професійної  діяльності  керівників;
 • – педагогічних, науково-педагогічних працівників галузі освіти;
 • – розвиток неформальної  освіти,  просвітницька  діяльність,  виконання  програм;
 • – пов’язаних з  розвитком  професійної  діяльності  та  спрямованих  на  розвиток;
 • – демократичного громадянського суспільства;
 • – реверсивно-фінансова підтримка молодих вчених, аспірантів, докторантів у виданні монографій, посібників тощо;
 • – надання консультативних послуг з інформаційно-технічного забезпечення розвитку освітнього простору України, сервісне обслуговування;
 • – надання редакційно-видавничих послуг;
 • – підвищення соціального,  економічного  та  правового  статусу  членів  Організації, підвищення  їх  професійної  кваліфікації,  освітнього  рівня,  знань  та  досвіду  задля реалізації статутної діяльності Організації;
 • – сприяння отриманню  освіти,  професійному  розвитку,  підвищенню  кваліфікації громадян;
 • – організація культурного дозвілля для дітей, молоді та осіб старшого віку, членів їх сімей;
 • – сприяння в  організації  та  проведенні  конференцій,  семінарів,  тренінгів,  диспутів, виставок, конкурсів, тематичних зібрань, інших масових освітніх та просвітницьких заходів, покликаних сприяти здійсненню мети та завдань Організації;
 • – інші завдання, які сприяють отриманню людиною освіти і підвищенню її освітнього рівня;
 • – сприяння всебічному духовному розвитку членів Організації;
 • – розповсюдження ідей про загальнолюдські цінності;
 • – розвиток партнерських  відносин  та  поглиблення  співпраці  між  українськими  й іноземними соціальними (соціально-економічними), культурними, просвітницькими організаціями, створеними у відповідності до чинного законодавства інших країн;
 • – сприяння практичному  здійсненню  загальнодержавних,  регіональних,  місцевих  та міжнародних програм, спрямованих на розвиток освіти населення;
 • – надання освітньої,  медичної,  соціально-педагогічної,  психологічної,  правової,
 • – побутової, інформаційної  допомоги  громадянам,  також  членам  їх  сімей  згідно чинного законодавства України;
 • – проведення просвітницької діяльності і лекцій;
 • – сприяння в реалізації ідей талановитої молоді.

Представниками Школи було видано: понад 30 монографій, близько 50 підручників/посібників, біля 1000 статей у фахових і зарубіжних виданнях.

Для вирішення й реалізації мети Школою було організовано й проведено 4 Всеукраїнських наукових форуми, 2 літні школи, понад 100 (на рік) семінарів Міжнародного, Всеукраїнського, обласного рівнів, галузеві, на рівні навчальних закладів.

Видано 4 колективні монографії, підготовлено до друку 2 монографії.

З 2016 року започатковано електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика» (amtp.org.ua) у двох серіях «Педагогіка» i «Економіка». Нині загальна кількість виходів електронного журналу складає 10 випусків, з них – 5 серії “Педагогіка” і 5 – серії “Економіка”. Для розповсюдження знань створений сайт Наукової Школи за адресою: adaptive.org.ua

Членами Школи були розроблені тематичні курси з адаптивного управління для педагогічних працівників закладів ЗСО та професійної освіти. Пройшли підвищення кваліфікації 10 слухачів з різних регіонів України в дистанційному режимі. Курси користуються попитом.

Консультування проходить в онлайн-режимі з різних питань активізації адаптивних процесів  життєдіяльності людини.